Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp ngành Giáo dục và Đào tạo

Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quyết tâm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm. Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Slideshow

Đến với Trường Sa (Phần 2)...

Đến với Trường Sa (Phần 1) ...

Hội nghị Tuyên dương, khen thưởng hội thi giáo viê...

Kiểm tra thẩm định, công nhận trường Tiểu học Bình...

Đoàn đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo dâng hương dâ...

Văn bản

Thư mời

Tiêu điểm  

"Xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống".

Giáo dục mầm non

Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập với giáo dục mầm non trong khu vực với phương châm: "Tất cả vì trẻ em và vì sự phát triển của nhà trường".

Giáo dục tiểu học

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Giáo dục trung học

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt", thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Giáo dục thường xuyên

Giữ vững và nâng cao chất lượng chuyên môn. Không ngừng nâng cao nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy, công tác. Đảm bảo mục tiêu xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện học tập suốt đời cho mọi công dân.
Giáo dục chuyên nghiệp và đại học
Đổi mới toàn diện nhà trường, xây dựng mô hình trường tiên tiến, phát triển ngành đào tạo chất lượng tiếp cận chuẩn khu vực và thế giới; chú trọng nâng cao chất lương giáo dục; nâng cao năng lực nghề của đội ngũ Giáo viên - CBQL theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; coi trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; phát huy năng lực sáng tạo của người học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập.