ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

PH̉NG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

__________________

Số: ...... /PGD&ĐT

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ---------------------------------

Về rà sóat, bổ sung tài liệu, sách báo pháp luật mới cho tủ sách pháp luật năm học 2010-2011 .

 

Quận 10, ngày 24  tháng 8  năm 2010.

                 

                     Kính gửi:  - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,THCS;

                                      - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

      

-         Căn cứ công văn số 885/GDĐT-PC ngày 29/4/2010 của Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lư, khai thác Tủ sách pháp luật .

-         Căn cứ công văn số 1899/GDĐT-PC ngày 20/8/2010 của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn rà sóat việc hướng dẫn rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật mới cho Tủ sách pháp luật năm học 2010 – 2011

Nhằm xây dựng, quản lư, khai thác tốt Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị giáo dục và đào tạo, tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời nâng cao ư thức pháp luật của từng cán bộ quản lư, nhà giáo, người học và các thành viên khác trong nhà trường, đơn vị;  Pḥng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, các đơn vị trực thuộc thực hiện các yêu cầu sau :

1. Rà sóat, thực hiện các nội dung xây dựng, quản lư, khai thác tủ sách pháp luật tại đơn vị và phân công cán bộ phụ trách, thực hiện chế độ báo cáo theo công văn số 885/GDĐT-PC ngày 29/4/2010 của Sở Giáo dục – Đào tạo TP Hồ Chí Minh.

2. Rà sóat, mua sắm, bổ sung các loại sách, báo, tài liệu, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật mới cho Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị.

      +  Danh mục sách, báo, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật mới cần được bổ sung thêm trong Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị

    2.1 Văn bản luật:

- Luật Giáo dục năm 2005, đă được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Bộ luật Lao động năm 1994, đă được sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007;

- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, đă được sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005;

- Luật Người khuyết tật;

- Luật An toàn thực phẩm;

- Luật Nuôi con nuôi;

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;

- Luật Khám, chữa bệnh;

- Luật Người cao tuổi;

- Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước;

- Luật Thi hành án dân sự;

- Luật Bảo hiểm y tế;

- Luật Quốc tịch Việt Nam.

    2.2 Sách, tài liệu tham khảo:

- Tiến sĩ Huỳnh Công Minh, Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh hội nhập các nền giáo dục tiên tiến, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2010 (phục vụ công tác quản lư giáo dục tại cơ quan, đơn vị);

- Thạc sĩ Đinh Văn Quế, B́nh luận khoa học Bộ luật H́nh sự (Phần chung), Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh, năm 2006 (phục vụ công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, GDCD tại cơ quan, đơn vị);

- B́nh luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005 (02 tập), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2008, 2009 (phục vụ công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, GDCD tại cơ quan, đơn vị);

- Tài liệu về Quyền trẻ em;

- Tài liệu về an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Tài liệu chính sách mới về giáo dục và đào tạo.

       2.3 Văn bản quy phạm pháp luật:

   + Điều lệ trường học và Qui chế họat động trong trường học

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường Mầm non;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học;

Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo;

- Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

   + Văn bản qui định các họat động trong giáo dục

- Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

Nghị định số 80/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

 - Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;

- Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xă hội;

- Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;

- Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác pḥng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục;

- Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lănh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại.

- Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi;

- Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, pḥng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

 + Công tác tài chính, chế độ chính sách

- Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

- Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động;

- Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lư hội;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

- Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lư công chức;

- Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lư biên chế công chức;

- Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

- Quyết định số 15/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư liên tịch số 73/2010/TT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lư, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ Qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xă hội;

    3.  Đề nghi các cơ quan, đơn vị tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy cập, khai thác văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật trên một số Website sau :

         -  Chính phủ :     www.chinhphu.vn.

         -  Bộ Giáo dục- Đào tạo : www.moet.gov.vn

         -   Bộ Tài chính : www.mof.gov.vn

         -   Bảo hiểm xă hội thành phố Hồ Chí Minh : www.bhxhtphcm.gov.vn

Trên đây là những nội dung hướng dẫn về việc rà soát, bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật mới cho tủ sách pháp luật tại các trường học, đơn vị trực thuộc năm học 2010 – 2011.Đề nghị Hiệu trưởng các trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu:VP,CM.                                                    

 

TRƯỞNG PH̉NG

 

 

 

 Phan Văn Đồng