ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           

               

     Số 1156 /GDĐT-TC           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2012

Về thông báo chiêu sinh của trường CBQLGD TP.HCM

 

        Kính gửi: 

                                                      - Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

                                                      - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông.                                   

                                                     

Căn cứ công văn số 297/TB-CBQLGDHCM của trường Cán bộ quản lư giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng Quản lư tài chính, Tài sản trong giáo dục; Nghiệp vụ thư viện trường phổ thông; Ứng dụng CNTT trong day học tích cực ở trường tiểu học; Nghiệp vụ hành chính văn pḥng trong nhà trường học kỳ II năm học 2011-2012 ngày 24 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ công văn số 298/TB-CBQLGDHCM của trường Cán bộ quản lư giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng công tác quản lư cho tổ trưởng chuyên môn trường trung học học kỳ II năm học 2011-2012 và Công văn số 296/TB-CBQLGDHCM của trường Cán bộ quản lư giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng công tác chủ nhiệm trường trung học học kỳ II năm học 2011-2012 ngày 24 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ công văn số 299/TB-CBQLGDHCM của trường Cán bộ quản lư giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông học kỳ II năm học 2011-2012 ngày 24 tháng 4 năm 2012.

Căn cứ công văn số 302/TB-CBQLGDHCM của trường Cán bộ quản lư giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng cán bộ quản lư trường mầm non khó 12 – năm học 2011-2012 ngày 25 tháng 4 năm 2012.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị các lớp bồi dưỡng như sau:

1.     Khóa bồi dưỡng Quản lư tài chính, Tài sản trong giáo dục

2.     Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông

3.     Lớp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực ở trường tiểu học

4.     Khóa nghiệp vụ hành chính văn pḥng trong nhà trường

5.     Khóa bồi dưỡng công tác quản lư cho tổ trưởng chuyên môn trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

6.     Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

7.     Bồi dưỡng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông

8.     Khóa bồi dưỡng cán bộ quản lư trường mầm non

 

Địa điểm học tập: Trường Cán bộ quản lư giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (gần cổng chính Thảo cầm viên Sài G̣n).

Thủ tục đăng kư: Lập danh sách (theo mẫu) cử cán bộ đi học, xin liên hệ chi tiết tại  Pḥng Đào tạo, trường cán bộ quản lư giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 08.39104145, 08.38291718 hoặc xem thông tin tại địa chỉ www.iemh.edu.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị có nhu cầu đăng kư tham dự, dựa vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:                                                                    KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc (để b/c);                                                                                                          

- Lưu.                                                                                                               

                                                                                            (đă kư)               

 

                                                                                 Phạm Ngọc Thanh

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cơ quan:............                         Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam

Tỉnh/tp:.................                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đt liên hệ:...............

Địa chỉ:...................                                                                  

DANH SÁCH HỌC VIÊN

Tham dự lớp...............................................

 

STT

Họ tên

phái

Năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Chức vụ

Đơn vị công tác

Tŕnh độ

Chuyên ngành đào tạo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................ngày ...........tháng ............năm 2012