ỦY BAN NHÂN DÂN                                                      CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                     ________________________

                ___________                                                                                    

  

        Số 2658/KH-GDĐT-TC                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông

và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014

                                                                       

 

Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học; Thông tư số 33/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành các chương tŕnh bồi dưỡng cán bộ quản lư giáo dục; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014;

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 như sau:

I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên

1. Cán bộ quản lư, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xă hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lư, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lư hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của pḥng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

            II. Đối tượng bồi dưỡng

Tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

            III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

            1. Khối kiến thức bắt buộc:

            1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng, của Thành ủy: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xă hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; T́nh h́nh phát triển kinh tế - xă hội và Giáo dục-Đào tạo 2012-2015; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

            Bồi dưỡng nâng cao tŕnh độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương như sau:

            1.2.1. Đối với Giáo dục Mầm non:

            -  Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi thực hiện theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            - Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

            - Thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo Thông tư số 29/TTLT-BGDĐT-BTC,ngày 15/7/2011 liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính

            - Các tiêu chí công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thực hiện theo Quyết định số 36 /2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 5 tiết.

            - Công tác chăm sóc dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non; công tác y tế trong trường mầm non, công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

            1.2.2. Đối với Giáo dục Tiểu học:

            - Công tác xây dựng chuyên đề cấp tiểu học:(5 tiết)

            - Việc lập kế hoạch và xây dựng bài soạn (giáo án) trong buổi thứ 2 và dạy trên 5 buổi/tuần.

            - Tổ chức dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặng bột” (10 tiết).

            - Tổ chức dạy học theo mô h́nh trường học mới VNEN (10 tiết)

            1.2.3. Đối với Giáo dục Trung học cơ sở:

            - Tiếp tục học tập các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tích cực- Chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng.(10 tiết)

            - Giáo dục kỹ năng sống, tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục bảo vệ môi trường vào các tiết dạy.(10 tiết)

            - Bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.(5 tiết)

            1.2.4. Đối với THPT:

- Chuẩn kiến thức, kĩ năng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (đối với GDTrH), Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương ngoài các lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các trường trung học phổ thông căn cứ vào Thông tư số: 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc Ban hành chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông và t́nh h́nh thực tế của đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên sao cho phù hợp với đối tượng và đạt chất lượng và hiệu quả.

1.2.5.Giáo dục thường xuyên:

- Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 (đối với GDTX); Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương hướng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bồi dưỡng kỹ năng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học GDTX cấp trung học phổ thông. Quy tŕnh kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra.

- Giáo dục pháp luật trong Trung tâm GDTX.

            - Phương pháp dạy học theo đối tượng vùng miền

Ngoài các lớp do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các trung tâm GDTX, căn cứ vào Thông tư số: 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc Ban hành chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên và t́nh h́nh thực tế của đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên sao cho phù hợp với đối tượng và đạt chất lượng và hiệu quả.

            2. Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 3) 60 tiết/năm học/giáo viên.

            Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương tŕnh bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng.

2.1. Giáo dục các kỹ năng trong trường học.

            2.2. Đổi mới phương pháp dạy học của các bộ môn.

2.3. Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.

            2.4. Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

            2.5. Bồi dưỡng quản lư giáo dục cho cán bộ quản lư và nguồn.

2.6. Bồi dưỡng quản lư tài chính cho Chủ tài khoản và Kế toán các cơ sở giáo dục.

            2.6. Bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng.

2.7. Bồi dưỡng chương tŕnh Giáo dục Pháp luật.

IV. H́nh thức bồi dưỡng thường xuyên

1. Công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của năm học này tiếp tục thực hiện theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 và công văn số 8576 /BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Bắt đầu từ năm học này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo chủ yếu tổ chức theo h́nh thức Website, diễn đàn. V́ vậy, Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cần hướng dẫn giáo viên phương pháp, cách thức tham gia tập huấn theo h́nh thức này và có biện pháp quản lí việc tham gia bồi dưỡng của giáo viên để đảm bảo hiệu quả.

Việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo h́nh thức Website, diễn đàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của các Cục, Vụ và các Chương tŕnh, Dự án thuộc Bộ. Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cần chủ động liên hệ với pḥng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo và Website của Cục nhà giáo để được hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo h́nh thức Website, diễn đàn tại địa phương.

3. Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tốt việc: hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên và tổ chức tập huấn cho giáo viên.

4. Về tài liệu nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đă phê duyệt danh mục tài liệu. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lư cơ sở giáo dục sẽ có hướng dẫn để các đơn vị thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai sau. Trước mắt, Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cần khai thác các nguồn tài liệu đă có để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định.

5. Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc các trung tâm GDTX và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở xem xét miễn nhiệm vụ bồi dưỡng nội dung 2, nội dung 3 (theo chế Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tạo điều kiện về thời gian đối với: Các giáo viên tiếng Anh chuẩn hóa năng lực tiếng Anh và năng lực sư phạm; các giáo viên dự tập huấn dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh; các giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột,  hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, ...); các giáo viên tham gia thí điểm xây dựng và dạy học theo chương tŕnh giáo dục nhà trường trung học (điều chỉnh kế hoạch dạy học) theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

            V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đă được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung b́nh (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

2.1. H́nh thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên tŕnh bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá tŕnh dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng h́nh thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương tŕnh, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

2.3. Điểm trung b́nh kết quả BDTX

Điểm trung b́nh kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung b́nh của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3.

ĐTB BDTX được làm tṛn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

3. Xếp loại kết quả BDTX

3.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đă học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu điểm trung b́nh BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu điểm trung b́nh  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu điểm trung b́nh  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

3.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

3.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

4.2. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).

            VI. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 1.1. Trách nhiệm chung:

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Sở, theo giỏi và triển khai mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn theo cấp học; chỉ đạo, phối hợp tổ chức biên soạn, cung ứng tài liệu BDTX giáo viên đối với nội dung bồi dưỡng 2.

- Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các Pḥng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở; quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các pḥng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường trên địa bàn Thành phố; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Hợp đồng hoặc giao nhiệm vụ đối với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên để BDTX giáo viên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên theo h́nh thức tập trung (nếu có).

- Tham mưu với Uỷ ban nhân dân thành phố về nguồn kinh phí BDTX; đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

1.2. Trách nhiệm cụ thể:

- Pḥng Giáo dục mầm non: Theo dơi và triển khai các lớp bồi dưỡng chuyên môn MN của Sở Giáo dục và Đào tạo và của các pḥng Giáo dục và Đào tạo.

- Pḥng Giáo dục Tiểu học: Theo dơi và triển khai các lớp bồi dưỡng chuyên môn Tiểu học của Sở GDĐT và của các pḥng GDĐT.

- Pḥng Giáo dục Trung  học: Theo dơi triển khai các lớp bồi dưỡng chuyên môn THCS và triển khai bồi dưỡng THPT của Sở GDĐT và bồi dưỡng THCS của các pḥng GDĐT.

- Pḥng Giáo dục thường xuyên: Triển khai và theo dơi các lớp bồi dưỡng của pḥng GDTX.

- Pḥng Tổ chức Cán bộ: Thẩm định dự toán và nguồn kinh phí cho tổ chức các lớp tập huấn do Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Pḥng Kế hoạch Tài chính: Phối hợp với pḥng TCCB và các pḥng ban chuyên môn thẩm định dự toán và duyệt kinh phí bồi dưỡng cho các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức.

- Văn pḥng Sở: phối hợp với các Pḥng chuyên môn chăm lo cơ sở vật chất và tŕnh duyệt, chi kinh phí phục vụ cho các lớp bồi dưỡng. Chịu trách nhiệm mời giảng viên Ban Tuyên giáo thành ủy, Sở Tư pháp cho các lớp có liên quan.

2. Trách nhiệm của Pḥng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Pḥng GD&ĐT, nộp Kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo (pḥng TCCB) trước ngày 30/08/2013.

- Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của các đơn vị trực thuộc; quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các nhà trường trực thuộc; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

- Giao nhiệm vụ đối với trường bồi dưỡng Giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên để BDTX giáo viên trung học cơ sở, tiểu học và mầm non theo h́nh thức tập trung.

- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.

- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện theo quy định.

3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Sở

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp Kế hoạch bồi dường về Sở Giáo dục và Đào tạo (pḥng TCCB) trước ngày 30/8/2013.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lư đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

4. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đă được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lư giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ bộ môn, lănh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đă học tập BDTX vào quá tŕnh thực hiện nhiệm vụ.

            Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá tŕnh triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc các đơn vị báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo (Ông Nguyễn Đăng Khoa phó pḥng TCCB) để có hướng giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD-ĐT;

- UBND Thành phố;                                                                              

- Các PGĐ Sở GD;

- Các pḥng chuyên môn Sở GD;

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD;

- UBND các Q/h;

- Pḥng GD&ĐT các Q/h;

- Website Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

                              (Đă kư)

 

 

Lê Hồng Sơn