ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          ________________________                                                           

_____________________                                                            

Số: 1817/ GDĐT-TC                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 6  năm 2013

     Về đăng ký tham gia Diễn đàn
 “Dạy tốt vì người học thế kỷ 21”

   

                                       Kính gởi: 

-         Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;

-         Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên;

-         Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 299/NGCBQLGD-NG ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý cơ sở giáo dục về việc tổ chức Diễn đàn “Dạy tốt vì người học thế kỷ 21”, nhằm hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động Giáo dục cho mọi người với chủ đề “Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học”. Nội dung của công văn trên được đính kèm theo văn bản này (nhấn vào đây để tải văn bản về máy tính).

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị để đăng ký tham gia Diễn đàn do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phối hợp với Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam tổ chức./.

 

Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC

   - Như trên;

   - Phó Giám đốc: Ô.Thanh;                                                                (đã ký)

   - Lưu (VP, TCCB).

 

 

                                                                                                      Lê Hồng Sơn