ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       

         

         Số: 2426 /GDĐT-TC                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 7 năm 2013                          

 

 

 

 V/v: Thông tin bảng tham chiếu quy đổi

  một số chứng chỉ tiếng Anh theo khung

  Châu Âu (CEFR).

 

 

 

Kính gửi:

- Trưởng pḥng Giáo dục Đào tạo quận huyện

                                    - Hiệu trưởng trường THPT công lập;

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp các đơn vị trực thuộc.

 

 

Căn cứ Quyết định số 1400/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” hay c̣n gọi Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề ánPhổ cập nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020”;

Căn cứ công văn số 2940/ BGDĐT-ĐANN ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo về sử dụng bài thi TOEIC 4 kỹ năng để soát năng lực tiếng Anh;

Căn cứ thông số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo tŕnh độ tiến ban hành kèm theo Thông số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1311/2013//BGDĐT-ĐANN ngày 1 tháng 3 năm 2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc khảo sát năng lực tiếng Anh giảng viên đại học;

Căn cứ công văn số 901/CV-CESOL ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge về việc tả thang điểm FCE chi tiết;

Căn cứ công bố của các đơn vị đang tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế bao gồm: FCE, IELTS, TOELF iBT, TOEIC;

Theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, giáo viên dạy ngoại ngữ phải năng lực ngôn ngữ giảng dạy cao hơn tŕnh độ chung của cấp dạy 2 bậc. Tŕnh độ giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học (TiH), Trung học sở (THCS) phải đạt tối thiểu cấp độ 4/6 do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu đă ban hành (viết tắt KNLNN), giáo viên tiếng Anh cấp Trung học phổ thông (THPT), Giáo dục thường xuyên (GDTX), Cao đẳng (CĐ), Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) phải đạt cấp độ 5/6 KNLNN.


Sở Giáo dục Đào tạo thông tin bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tiếng Anh theo khung đánh giá năng lực ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) cụ thể như sau:  

 

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

iBT

FCE (***)

TOEIC (4 kỹ năng)

GHI CHÚ

Nghe & Đọc

Nói

Viết

A1

2

 

0

120

50

30

 

A2

3

40

35

225

70

50

 

B1

4.5 (*)

45 (*)

45

450 (*)

105

90

 

B2

5.5 (*)

61 (*)

60

600 (*)

140

130

Chuẩn đối với GV TiH, THCS

C1

6.5

90 (**)

80

850 (**)

170

165

Chuẩn đối với GV THPT. GDTX, CĐ, TCCN

(*) theo điểm a, khoản 1, điều 3 thông số 05/2012/TT-BGDĐT;

(**) theo điểm a, điều 4 công văn số 1311/2013/BGDĐT-ĐANN;

(***) theo công văn số 901/CV-CESOL.

 

Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thông báo này để cán bộ, giáo viên của trường biết định hướng cho việc bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ của bản thân./.

 

Nơi nhận:                                                                                KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC                

- Ban Giám đốc (để báo cáo);                                                                       

- Pḥng ban Sở; TTTT CTGD;                                                            (đă )

- Lưu: VT, TC.                        

                                   

 

Phạm Ngọc Thanh