Mẫu 1                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                                                  ………… ngày .... tháng….năm 2010

 

BIÊN BẢN

Thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi tốt nghiệp

trung học phổ thông năm học 2009 – 2010

 


(Dùng chung cho tổ thanh tra Sở)

 

Tổ (cán bộ) Thanh tra thành lập theo Quyết định số: ...... /QĐ................     ngày....../..... /2010   của..............................................................đã tiến hành thanh tra tại:....................................................................................

Thời gian thanh  tra: từ ngày ....... đến ngày ....... tháng ....   năm  2010….

I. NHỮNG CÔNG VIỆC TỔ (CÁN BỘ) THANH TRA  ĐÃ TIẾN  HÀNH

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

 II. NỘI DUNG THANH TRA

1. Công tác chuẩn bị thi

a) Các văn bản chỉ đạo kỳ thi ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

b) Kế hoạch tổ chức kỳ coi thi:

- Cơ sở vật chất………………………………………………………………

...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

- Hồ sơ thi (Phiếu đăng ký dự thi) ……………………………………………

...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

- Tập huấn nghiệp vụ, phổ biến quy chế thi và phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi…………………………………………

………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

- Lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo cụm trường, danh sách thí sinh theo phòng thi…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...

......................................................................................................................................................................................................................................................

c) Các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi:

- Phương án phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ coi thi. ………….

………………………………………………………………………………...

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

- Biện pháp đảm bảo an toàn khu vực bảo quản đề thi và bài thi……………..

...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

- Biện pháp phòng ngừa gây rối và xử lý tình huống bất thường……………

………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

- Phương tiện thông tin liên lạc của HĐCT với BCĐT: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Tổ chức coi thi:

- HĐCT số :………………..số phòng thi:………………………………….

- Số LĐ HĐCT: ………giám thị: ………Công an:……Bảo vệ ……Y tế ….

- Số cán bộ thanh tra của Sở:……………………………………………

- Số TS  đăng ký dự thi: ………….. số TS dự thi:……………………………

- Số TS không đủ điều kiện dự thi: ……………số TS  cần bổ sung hồ sơ:….

- Số TS đến muộn không được dự thi:……………………………………….

3. Thực hiện quy chế thi của những người tham gia coi thi:

- Số biên bản tổ (cán bộ) thanh tra yêu cầu giám thị và LĐHĐ lập:

- Số LĐ:………Giám thị:………..Công an:……..Bảo vệ:…..Y tế:… vi phạm quy chế thi bị lập biên bản; hình thức xử lý……………………………

………………………………………………………………………………...

- Số TS vi phạm quy chế thi bị lập biên bản: ……..(trong đó số TS  mang tài liệu : ……điện thoại…………..các vi phạm khác: …………) hình thức xử lý………………………………………………………………………………

…..................................................................................................................................................................................................................................................

- Số TS nhờ người khác thi hộ:………………..thi kèm:……………………

- Tình hình đặc biệt khác diễn ra trong quá trình coi thi:……………………

...........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

III. NHẬN XÉT CỦA TỔ (CÁN BỘ) THANH TRA (Theo từng nội dung đã thanh tra)

1. Ưu điểm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhược điểm

……………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

IV. KIẾN NGHỊ CỦA TỔ (CÁN BỘ) THANH TRA

 

1. Với HĐCT ……………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Ban chỉ đạo thi Thành phố ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

           LÃNH ĐẠO HĐCT                            TỔ (CÁN BỘ) THANH TRA

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)