LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                                               

                                                                                                        

                                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO KHẨN!

 

1) Theo Kế hoạch số 105/KH-CĐGD ngày 30 tháng 06 năm 2011 của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật  năm 2011 với chủ đề: “Nhà giáo và Lao động Ngành Giáo dục Thành phố với pháp luật”

 

          Nhằm thực hiện việc cập nhật thông tin kịp thời và chuẩn bị cho Hội thi cấp Ngành, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tổ chức hội thi và gởi gấp về Công đoàn Giáo dục Thành phố.

 

          Thời gian: hạn chót thứ sáu, ngày 05 tháng 08 năm 2011.

          Hình thức: theo 02 đường:

1)    trực tiếp theo đường công văn

2)    theo địa chỉ mail: luuthienduc296@gmail.com

 

2) Nhằm chuẩn bị phần minh họa cho các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Thành phố nói chung, của các công đoàn cơ sở nói riêng trong Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2010 – 2011, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố đề nghị Chủ tịch các công đoàn cơ sở, các Cụm Trưởng các cụm sưu tầm và gởi về Công đoàn Giáo dục Thành phố các hình ảnh hoạt động của đơn vị mình , của cụm mình về các mặt hoạt động đã thực hiện trong năm học 2010 – 2011. 

 

Thời gian: hạn chót thứ tư, ngày 10 tháng 08 năm 2011.

          Hình thức:  gởi file hình ảnh có chú thích theo địa chỉ mail:

                                      luuthienduc296@gmail.com

 

 

                                                               BAN THƯỜNG VỤ

                                                            CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ