ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 2608/GDĐT-KTKĐCLGD         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2013

V/v triển khai thực hiện phần mềm

kiểm định chất lượng giáo dục

trường mầm non.

 

 

Kính gửi:

- Trưởng Pḥng Giáo dc và Đào to các qun, huyn;

- Hiu trưởng các trường mm non trc thuc S.

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về triển khai thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các trường mầm non trực thuộc Sở

- Nhận tài khoản sử dụng phần mềm từ Pḥng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục từ ngày 12 tháng 8 năm 2013 đến ngày 16 tháng 8 năm 2013. Pḥng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ gửi tài khoản tới địa chỉ email đă đăng kư trong danh sách tham dự tập huấn.

- Tiến hành cập nhật các nội dung vào phần mềm, hoàn tất trước ngày 30 tháng 9 năm 2013. (Hoàn tất danh mục mă minh chứng, riêng các file đính kèm cho từng minh chứng, trường sẽ tiếp tục cập nhật sau thời gian này).

2. Pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

- Nhận tài khoản sử dụng phần mềm từ Pḥng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục từ ngày 12 tháng 8 năm 2013 đến ngày 16 tháng 8 năm 2013. Pḥng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ gửi tài khoản tới địa chỉ email đă đăng kư trong danh sách tham dự tập huấn.

- Tạo tài khoản sử dụng phần mềm cho các cơ sở giáo dục mầm non, hoàn tất trước ngày 26 tháng 8 năm 2013.

- Chủ động tập huấn sử dụng phần mềm cho các đơn vị trong thời gian từ ngày 27 tháng 8 năm 2013 đến ngày 13 tháng 9 năm 2013. Pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện gửi Pḥng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thời gian và địa điểm tổ chức tập huấn để Pḥng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục nắm t́nh h́nh và cử người tham dự (nếu được). Trong quá tŕnh tổ chức tập huấn Pḥng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện chủ động liên hệ mời báo cáo viên của công ty Vietec nếu có nhu cầu.

- Các cơ sở giáo dục mầm non tiến hành cập nhật các nội dung vào phần mềm, hoàn tất trước ngày 25 tháng 10 năm 2013. (Hoàn tất danh mục mă minh chứng, riêng các file đính kèm cho từng minh chứng, trường sẽ tiếp tục cập nhật sau thời gian này).

Trên đây là yêu cầu thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian qui định.

Trong quá tŕnh thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ Pḥng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để được hỗ trợ và hướng dẫn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

  

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đă kư)

 

 

 

Nguyễn Tiến Đạt