Mẫu 10 –KNĐ-(ĐH X)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM      

BẢN TỰ KIỂM

của đảng viên dự bị

                                                                                   -------

Kính gửi:  Chi ủy:..................................................................................................

                              Đảng ủy.................................................................................................

Tôi tên :…………………………………….. sinh ngày...................... . tháng... ..năm ……

Quê quán:.............................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.....................................................................................................................

Được kết nạp vào Đảng ngày........ .tháng...... năm.......... , tại Chi bộ:....................................

............................................................ ; Hiện đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ:.............

............................................................................................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

§        Ưu điểm:................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

§        Khuyết điểm:.........................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

§        Biện pháp khắc phục khuyết điểm:.......................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức.  Đề nghị Chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết  định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.

                                                                      TP.HCM, ngày...... .tháng..... .năm ..........

                                                                                 NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                                         (Ký,ghi rõ họ,tên)

            

 

 

 

                                                                                                                                     Mẫu 11 -KNĐ (ĐHX)         

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                             BẢN NHẬN XÉT

Đảng viên dự bị

                                                                                    -----

Kính gửi : Chi ủy:................................................................................................

Tôi tên:   ………………………….sinh ngày............ tháng .............. năm.........

Đang sinh hoạt tại chi bộ:.........................................................................................

Ngày       tháng............. năm.......... được chi bộ phân công  giúp đỡ đảng viên dự bị:...

................................................................................................... phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu  của đảng viên dự bị như sau:

§        Ưu điểm:.......................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

§        Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:.....................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét và công nhận đồng chí..................................................................... ……

trở thành đảng viên chính thức .

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

 

                                                                          TP.HCM, ngày....... tháng.......... năm.................

                                                                          ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ

 

                                                                                              (Ký, ghi rõ họ,tên)

 

 

                                                                                                             Mẫu 12- KNĐ (ĐHX)

 

ĐƠN VỊ:                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                -------                 

 Ý KIẾN NHẬN XÉT

đề nghị xét, công nhận Đảng viên chính thức

của đại diện các tổ chức chính trị - xă hội nơi làm việc.

*

§            Thời gian: Vào lúc ......... giờ......... ngày........... tháng............. năm............................

§            Địa điểm:  .................................................................................................................

§            Thành phần:........................................................... ; Số đ/c được hỏi ư kiến..............

§            Chủ trì: đ/c.............................................................. chức vụ:....................................

§            Thư ký: ....................................................................................................................   

                 Hội nghị đã đóng góp những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

 về đảng viên dự bị ........................................................................................... như sau:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................    

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................   

............................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

              Thông qua các nội dung góp ý  trên, hội nghị đã biểu quyết:

-  Có.......... đồng chí (đạt............. %)  tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên

dự bị................................................................................. , trở thành đảng viên chính thức.

-  Có............ đồng chí (chiếm ......... %)  không tán thành  đề nghị chi bộ xét công nhận

đảng viên dự bị ................................................................. , trở thành đảng viên chính thức.

   * Lư do không tán thành............................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

         Thư ký                                                                       Chủ trì hội nghị

 

 

 

                                                                                                                                    Mẫu 12-KNĐ (ĐHX)

BCH CÔNG ĐOÀN:                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                           -----   

Ý KIẾN NHẬN XÉT

đề nghị xét, công nhận Đảng viên chính thức

của BCH CÔNG ĐOÀN nơi làm việc

*

§            Thời gian: Vào lúc .............. giờ.......... ngày.......... tháng......... năm .............................

§            Địa điểm:   .................................................................................................................

§            Thành phần:................................................................. , Số người tham dự:................

§            Chủ trì:đ/c  ................................................................... chức vụ:...............................

§            Thư ký: .....................................................................................................................  

                BCH Công đoàn  đã đóng góp những ưu, khuyết điểm chính

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

 về đảng viên dự bị :.......................................................................................... như sau:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

              Thông qua nội dung góp ý trên, BCH CÔNG ĐOÀN đã biểu quyết:

- Có............... đồng chí (đạt........... %) tán thành đề nghị Chi bộ xét, công nhận 

đảng viên dự bị .................................................................. trở thành đảng viên chính thức.

- Có............... đồng chí (chiếm........ %) không tán thành đề nghị Chi bộ xét, công nhận

đảng viên dự bị .................................................................. trở thành đảng viên chính thức.

*  Lý do không tán thành:..................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

         Thư ký                                                         T/M BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                                Mẫu 12 -KNĐ (ĐHX)

 

ĐẢNG ỦY..............................                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ                                                                         TP. HCM, ngày…….tháng …. Năm. ……..

 

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY NƠI CƯ TRÚ

V/V XÉT, CÔNG NHẬN ĐẢNG  VIÊN CHÍNH THỨC

                                                                   ------ 

§      Cấp ủy (hoặc chi bộ):…………………………….gồm có:..... ………........đ/c tới dự.

§        Chủ trì: Đ/c ................................................................. chức vụ:.......................................

§        Thư ký: Đ/c.................................................................. chức vụ:.......................................

                                CẤP ỦY (CHI BỘ) CÓ Ư KIẾN NHẬN XÉT

về đảng viên dự bị........................................................................................................... .

Hiện cư ngụ tại:................................................................................................................ ,

trong thời gian sinh sống ở địa phương như sau:

·        Ưu điểm (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác (nếu có); quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ Đảng viên):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

·      Mặt hạn chế cần khắc phục:

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Qua nội dung góp ý trên, cấp ủy (chi bộ) đã biểu quyết:

-  Có.............. (đạt............. %) đồng chí tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên

dự  bị......................................................................... , trở thành đảng viên chính thức.

-  Có............ (chiếm.......... %) đồng chí không tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng

viên dự bị .................................................................... , trở thành đảng viên chính thức.

Lý do không tán thành:........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

  Xác nhận của Đảng ủy                                                T /M CẤP ỦY CHI BỘ

                                                                                                  BÍ THƯ