Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Số tư liệu: 01/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành: 02-01-2007
Tệp đính kèm:  01QD2007.doc

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của
Trung tâm giáo dục thường xuyên

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ- CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 3. Chánh Văn pḥng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Nơi nhận:                                                 
- Văn pḥng Chủ tịch nước (để b/c);
- Văn pḥng Quốc hội (để b/c);
- Văn pḥng Chính phủ (để b/c);
- Ban KGTW Đảng (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ; 
- Công báo;
- Website Chính phủ;  
- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTX.